1 hour payday loans

Drahy - duben

PR Drahy

PR Drahy

PR Drahy - ojedinělá ukázka druhotně vzniklého stanoviště s mělkou půdou a xerotermními společenstvy, místy odpovídajícími svým složením skalním stepím. Genofond unikátních druhů rostlin a živočichů. Řada druhů zde dosahuje severní hranice svého rozšíření. Přírodní rezervace Drahy představuje velmi členité louky a pastviny asi 1 km jihovýchodně od obce Horní Němčí. Nachází se v  nadm. výšce 400-513 m n. m. v Bílých Karpatech.

PR Drahy PR Drahy

Území přírodní rezervace pokrývají teplomilné porosty s rozptýlenou zelení tvořenou jalovci obecnými (Juniperus communis), borovicí lesní (Pinus sylvestris) a černou (Pinus nigra), keři hlohů (Crataegus sp.), dřínem jarním (Cornus mas) a růží šípkovou (Rosa canina), na vlhčích místech s olší lepkavou (Alnus glutinosa). Ve spodní části je situován višňový sad, kolem cesty je stará alej ořešáků, na jejichž kmenech byla zjištěn vymírající lišejník terčovka Parmelia exasperata, u horního okraje rezervace roste stará mohutná hrušeň. PR Drahy je velmi cenná botanická lokalita s vegetací stepních luk svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantními travinami sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum). Z orchidejí se vyskytuje jeden z nejvzácnějších druhů Bílých Karpat tořič včelonosný (Ophrys apifera), dále vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač nachový (Orchis purpurea), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). V roce 2004 zde byla objevena populace kriticky ohroženého vstavače trojzubého (Orchis tridentata), který byl v Bílých Karpatech považován za vyhynulý. Dále zde rostou např. kosatec trávovitý (Iris graminea) a kosatec různobarvý (Iris variegata), sasanka lesní (Anemone sylvestris - jediná lokalita na okrese Uherské Hradiště), kakost krvavý (Geranium sanguineum), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica - jediná lokalita v Bílých Karpatech), kozinec dánský (Astragalus danicus), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), hořec křížatý (Gentiana cruciata), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), prvosenka jarní (Primula veris), starček stinný (Senecio umbrosus), vítod nahořklý (Polygala amarella), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) aj. V mechovém patru byly zjištěny vápnomilné druhy mechů a lišejníků, např. vzácný lišejník Leptogonium schraderi. V horní části lokality (Hloží) se nachází několik pěnovcových svahových pramenišť s mokřadními společenstvy (dvě z nich jsou ohrazeny a chráněny před poškozením pasoucím se dobytkem). Vysyktuje se zde několik ohrožených druhů ostřic jako ostřice ječmenovitá (Carex hordeistichos), ostřice oddálená (Carex distans), ostřice pozdní (Carex viridula) a ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa), dále skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).

PR Drahy

PR Drahy PR Drahy

PR Drahy

PR Drahy PR Drahy

PR Drahy

Drahy

Drahy Drahy

Drahy Drahy

Lokalita je významným biotopem teplomilných druhů bezobratlých, především hmyzu. Ze vzácných druhů brouků je zajímavý výskyt chrobáka ozbrojeného (Odontaeus armiger), majek Meloe rugosus, Meloe proscarabeus, krasce uherského (Anthaxia hungarica) a střevlíkovitých (Carabidaceae) - celkem zjištěno 62 druhů, mezi nimi i vzácný střevlík Carabus scabriusculus (v posledních letech jeho výskyt nebyl potvrzen). Z motýlů zde byl nalezen např. otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica), modrásek hořcový (Maculinea alcon) a m. černoskvrnný (Maculinea arion), ostruháček ostružinový (Callophrys rubi), bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), píďalka jalovcová (Thera juniperata). Na jediném místě v regionu jihovýchodní Moravy zde byl zjištěn zavíječ Eurrhypis pollinacis. Velmi hojná je kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z mravenců bylo zjištěno 29 druhů, např. Formica cinerea, Formica gagates a Plagiolepis vindobonensis. Bohatě jsou zastoupeni i pavouci se 44 druhy. Z křísů je zajímavý výskyt ostruhovníka Ribautodelphax imitans a druhu Fieberiella bohemica dosud známého jen z Českého krasu.

Drahy